Các bài viết về Android, C#, ASP.Net, C, C++, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS, Database, SQL SERVER, MySQL

15:00 ngày 28-09-2017

SQL SERVER: Sử dụng INDEX để tăng tốc độ thực thi câu truy vấn

Khi dữ liệu trở nên quá lớn, câu truy vấn sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn về thời gian và tài nguyên hệ thống để thực thi. Để nâng cao hiệu năng của câu truy vấn, INDEX được sử dụng như một thành phần bổ trợ

Index là gì Index là một trong những thành phần quan trọng của SQL nó hổ trợ việc truy vấn dữ liệu nhanh hơn. Giống như phần mục lục trong cuốn sách, Index giúp SQL Server xác định được nơi dữ liệu bạn đang tìm một cách nhanh chóng. Hãy tưởng tượng quá trình truy vấn dữ liệu với mệnh đề WHERE, hệ thốn...

 /p>

14:00 ngày 18-09-2017

MachineKey là gì

Theo giới thiệu của microsoft thì MachineKey là một cấu hình về những thuật toán và key được sử dụng để mã hóa, giải mã và xác nhận dữ liệu FormAuthentication.

Nói cách khác, MachineKey được sữ dụng để chỉ định cách thức mã hóa dữ liệu xác thực người dùng. Mà trưc quan là FormsAuthentication.Encrypt() và FormsAuthentication.Decrypt(). Thẻ MachineKey nằm trong thử system.web <configuration> <system.web> <machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" [String] ...

 /p>

04:00 ngày 11-09-2017

HTML5 Web Workers là gì

Một Web Worker là một chương trình JavaScript chạy trong background. Vì vậy, Web Worker sẽ không làm treo web khi chạy, nó sẽ không tác động đến hiệu suất của Website

Khi thực thi một đoạn JavaScript trong trang HTML. Website sẽ không phản hồi người dùng cho đến khi đoạn Script được thực thi xong. Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng nếu đoạn JavaScript thực thi khá lâu. WebWorker sẽ chạy trong background, không bị tác động bởi các đoạn mã khác, không ảnh hưởng tới hiệu suấ...

 /p>

02:00 ngày 11-09-2017

Lưu trữ cục bộ trong HTML5: Local Storage và Session Storage

Ngoài Cookies, HTML5 cung cấp phương thức lưu trữ mới bên phía giao diện người dùng gọi là HTML Local Storage. Chúng được bảo mật và lưu trữ được dữ liệu lớn hơn (it nhất là 5MB)

HTML5 cung cấp 2 phương thức lưu trữ mới ở phía giao diện người dùng đó là Local Storage và Session Storage. Chúng được gọi là HTML Local Storage. - Local Storage: Dữ liệu được lưu trữ mãi mãi. - Session Storage: Dữ liệu chỉ được lưu trữ và sử dụng cho một session của page. Việc mở trang web với new tab hoặc window, session mới ...

 /p>

02:00 ngày 12-08-2017

Angular Tree

Angular Tree là một AngularJS UI component. Angular Tree có thể sort nested lists, hổ trợ drag & drop và không phụ thuộc vào JQuery

Angular Tree là một thư viện hổ trợ khá mạnh các thao tác trên Tree. Rất phù hợp với các dự án dùng angularjs. Link tham khảo tại:  Github: https://github.com/angular-ui-tree/angular-ui-tree Example: https://angular-ui-tree.github.io/angular-ui-tree/#/basic-example

 /p>

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới