Các bài viết về Android, C#, ASP.Net, C, C++, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS, Database, SQL SERVER, MySQL

16:00 ngày 10-11-2017

Kế thừa và từ khóa virtual trong c#

Trong lập trình hướng đối tượng, việc kế thừa các class với nhau trở thành điều hiển hiên. Và vấn đề phát sinh là làm sao gọi được phương thức con từ lớp cha. Từ khóa virtual giúp giải quyết vấn đề này

Từ khóa virtual được sử dụng để chỉnh sửa một phương thước, thuộc tính,.. Nó cho phép lớp con override lại từ lớp cha. Khi một phương thức virtual được thực thi, kiểu của đối tượng tại thời điểm thực thi (run-time type) được kiểm tra và phương thức được override từ lớp con sẽ được gọi.  Mặc định các phương thức là non-virtual. Từ khóa vi...

 

14:00 ngày 27-10-2017

SqlCommandBuilder với Insert, Update và Delete dữ liệu từ DataGridview đến Database

Nếu DataTable được map hay được select ra từ một bảng. Chúng ta có thể dùng SqlCommandBuilder để tự động tạo ra DeleteComment, InsertCommand và UpadteComment cho DataAdapter. Yêu cầu ở đây chúng ta phải có câu lệnh SelectCommand cho DataAdapter. Và câu lệnh phải trả về ít nhất 1 khóa hoặc là unique column. Nếu không chúng ta sẽ nhận Exeption khi cố gắng delete hoặc update một column (Nó vẫn có thể hoạt động cho Insert)

Dưới đây là ví dụ để Insert, Update và Delete dự liệu trong database từ DataGridview. Với ví dụ này, chúng ta có thể sửa, xóa, thêm dữ liệu trực tiếp trên Gridview. Những thay đổi trên Gridview sẽ thông qua DataSource cập nhật trực tiếp lên DataTable. Sau khi bấm Save, DataAdapter sẽ gọi hàm Update c...

 

15:00 ngày 26-10-2017

Kết nối SQLite bằng Entity framework

SQLite là một SQL Database Engine. Nó có thể tổ chức và quản lý dữ liệu mà không cần server. Entity framework là một framework mạnh mẽ để kết nối databse. Bài viết sẽ hướng dẫn các kết nối SQlite thông qua EF, hướng dẫn fix một số lỗi thông dụng khi làm việc.

Bước 1. Tạo Database Bạn có thể dùng SQLiteStudio để tạo database và table. Ở đây chúng ta tạo database: data.db3 chứa bảng Users  CREATE TABLE `Users` -- This table created by SQLite2009 Pro Enterprise Manager -- Osen Kusnadi - http://www.osenxpsuite.net ( UserName VARCHAR(50), Name VARCHAR(50) )   Bước 2. Tạo Project Chúng ta sẽ tạo Console proj...

 

14:00 ngày 18-09-2017

MachineKey là gì

Theo giới thiệu của microsoft thì MachineKey là một cấu hình về những thuật toán và key được sử dụng để mã hóa, giải mã và xác nhận dữ liệu FormAuthentication.

Nói cách khác, MachineKey được sữ dụng để chỉ định cách thức mã hóa dữ liệu xác thực người dùng. Mà trưc quan là FormsAuthentication.Encrypt() và FormsAuthentication.Decrypt(). Thẻ MachineKey nằm trong thử system.web <configuration> <system.web> <machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" [String] ...

 

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới