Angular Tree

02:00 ngày 12-08-2017

Angular Tree là một AngularJS UI component. Angular Tree có thể sort nested lists, hổ trợ drag & drop và không phụ thuộc vào JQuery

Angular Tree là một thư viện hổ trợ khá mạnh các thao tác trên Tree. Rất phù hợp với các dự án dùng angularjs.

Link tham khảo tại: 

Github: https://github.com/angular-ui-tree/angular-ui-tree

Examplehttps://angular-ui-tree.github.io/angular-ui-tree/#/basic-example

AngularTree

 

Phản Hồi

03:38:27 Oct 20, 2016

hhhh

03:43:54 Oct 20, 2016

hùng

03:49:27 Oct 20, 2016

Name cua tao

04:42:32 Oct 20, 2016

nhieu

content mà mè mmex nè ne

11:50:59 Nov 14, 2017

d

ad

Viết Phản Hồi

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới