PerformanceNavigation và cách thức truy cập Website (Page)

15:00 ngày 03-11-2017

Trong quá trình xây dựng Website, đôi khi chúng ta cần xác định cách mà một Page được truy cập: Mở từ thanh địa chỉ của trình duyệt, từ history hay Page được Reload,...

Các trình duyệt cung cấp cho chúng ta một giao diện gọi là PerformanceNavigationPerformanceNavigation thể hiện trạng thái, hành vi để tải trang web. Đối tượng của PerformanceNavigation có thể nhận được thông qua performance.navigation.

Các thuộc tính của PerformanceNavigation:

PerformanceNavigation.Type: Thể hiện cách thức truy cập Page

PerformanceNavigation.redirectCount: số lần ReDirect trước khi đến Page

Chi tiết giá trị của PerformanceNavigation.Type:

 - TYPE_NAVIGATE (0) : Page được truy cập từ một Link, Bookmark, Form Submit, Script hay từ thanh địa chỉ của trình duyệt
 - TYPE_RELOAD (1) : Page được Reload thông qua Reload Button hay phương thức location.reload()
 - TYPE_BACK_FORWARD (2) : Page được truy cập từ history button
 - TYPE_RESERVED (255) : Page được truy cập từ những cách truy cập khác

 

Phản Hồi

Viết Phản Hồi

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới