Các định lý của đại số logic (Boolean)

03:00 ngày 10-04-2017

Bởi vì các đại lượng chỉ có hai trạng thái nên đại số Boole rất khác đại số thường và dễ tính toán hơn. Ở đại số Boole không có phân số, số thập phân, số ảo, số phức, căn số… mà chỉ thực hiện chủ yếu 3 phép tính toán cơ bản sau: OR, AND và NOT

Dưới đây là các định lý cơ bản trên đại số logic có thể hữu ích trong quá trình làm việc

Các Định Lý Của Đại Số Logic

Nguồn internet

 

Phản Hồi

02:46:29 Oct 17, 2016

Hung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

02:46:29 Oct 17, 2016

ABC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

02:46:29 Oct 17, 2016

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

02:46:29 Oct 17, 2016

Hung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Viết Phản Hồi

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới